Danh mục Tổ chức

Liên kết quảng cáo

xe tải veam 3t5tu lanh gia retúi ngủ phượt

 

 

 

 

 

 

 

Các hoạt động

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO, THÔI HỌC VÀ HỌC TIẾP KỂ TỪ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014 - 2015 DỰ KIẾN

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 17 Tháng 5 2016

 

THÔNG BÁO

 

Kính gửi:        - Sinh viên các lớp Chính quy.

Nhà Trường đã thực hiện việc xét cảnh báo, thôi học và học tiếp kể từ học kỳ 2 năm học 2014-2015. Kết quả xét dự kiến đã được thông báo đến từng sinh viên qua tài khoản cá nhân.

Đề nghị sinh viên vào tài khoản cá nhân xem kết quả và phản hồi ý kiến trực tiếp về Phòng Đào tạo (số điện thoại cô Hà: 0905317789) trước 16h00 ngày chủ nhật 29/03/2015 để được giải quyết. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ ra quyết định chính thức.

Trân trọng!


GÓP Ý VỀ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP ĐHĐN NĂM 2015

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 17 Tháng 5 2016

Trường Đại học Kinh tế đã triển khai cho toàn bộ cán bộ và giảng viên trong trường và đã tổng hợp, thống nhất một số ý kiến đóng góp của cán bộ công chức, viên chức của Nhà trường về nội dung liên quan đến công tác này như sau:

1. Về cơ bản, các cán bộ công chức, viên chức của Nhà trường nhất trí với nội dung của bản Dự thảo với các nội dung chính như Quy định Tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học công nghệ của ĐHĐN, Quyết định Phê duyệt Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN, Qui định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN.

2. Tổng hợp ý kiến đóng góp

- Điều 2, mục 3, trang 1: Có nhiều đề tài nghiên cứu là đề tài lý thuyết vì vậy không nên bắt buộc người nghiên cứu phải có khả năng “ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn”.

- Điều 11 và điều 12: Nếu việc xét duyệt đề tài chia làm 2 bước: Duyệt danh mục đề tài và tuyển chọn tổ chức/ cá nhân thực hiện đề tài thì người có đề xuất đề tài được duyệt          trong danh mục nhưng không được tuyển chọn thực hiện sẽ được quyền lợi gì?

Việc đề xuất cho những ý tưởng nghiên cứu đóng vai trò rất quan trọng. Vì vậy, phải có cơ chế cho những ý tưởng được chọn trong danh mục đề tài. (Có thể có thù lao riêng cho phần này, hoặc có điểm cộng trong khi tuyển chọn cá nhân/ tổ chức thực hiện).

- Điều 13: Nếu cá nhân/tổ chức là thành viên của ĐHĐN thì trong hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn có cần phải có phần “tiềm lực khoa học của tổ chức/cá nhân) hay không? Vì tiềm lực này là của chính ĐHĐN, tại sao lại phải viết lại cho chính ĐHĐN xem? Phần này sẽ là sự trùng lặp, dẫn tới lãng phí.

- Điều 14: Cần công bố tiêu chuẩn và tỷ trọng đánh giá tuyển chọn tổ chức, các nhân thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp ĐHĐN, ngoài ra quy chế đề cập đến các ưu tiên chẳng hạn như: Danh mục các đề tài do ĐHĐN đề xuất, Tổ chức/Cá nhân đề xuất đề tài, Nhóm nghiên cứu – Giảng dạy.

3. Những kiến nghị khác

- Xác định mức tối thiểu và tối đa kinh phí thực hiện đề tài. Trong đó xác định qui mô các mức kinh phí dựa trên: Công bộ quốc tế (ISI/SCOPUS), Bài báo/Hội thảo, Hướng dẫn NCS/Cao học, Phạm vi ứng dụng.

- Bộ phận quản lý đề tài KHCN kết hợp Quỹ Phát triển KHCN của ĐHĐN nhằm xây dựng cơ chế đặt hàng & giao khoán các đề tài KHCN bao gồm: Đề xuất & Đánh giá tuyển chọn (như quy chế), Đề xuất & Đánh giá kết quả trong đó Cấp kinh phí 50% (đề xuất) – 50% (nghiệm thu), cho vay thực hiện – cấp 100% nghiệm thu.

- Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp ĐHĐN nhiều nhất là 7 thành viên

- Đề nghị tính điểm thi đua cho chủ nhiệm đề tài cấp ĐHĐN là 1 điểm.

Trên đây là những đóng góp ý kiến của Trường Đại học Kinh tế, kính gửi Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường Đại học Đà Nẵng xem xét.

Toàn văn của bản góp ý xem tại đây


 

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA "HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI" CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 17 Tháng 5 2016

GIẤY MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO

Kính gửi:Các nhà khoa học

Thực hiện Nghị quyết số 77/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015 “ giao Chính phủ rà soát, tính toán và xây dựng hệ thống chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường theo kế hoạch 5 năm, hàng năm có tính khoa học và định lượng và phù hợp báo cáo Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10 và đưa vào áp dụng từ kế hoạch năm 2016”, trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”.

Mục tiêu Hội thảo nhằm đánh giá được hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội của các Bộ, ngành, địa phương và của Chính phủ đang áp dụng. Từ đó đề xuất hệ thống chỉ tiêu được sử dụng trong kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm phục vụ có hiệu quả hơn công tác điều hành, quản lý kinh tế của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và công tác giám sát của Quốc hội.

Thời gian dự kiến tổ chức: ngày 14 tháng 5 năm 2015.

Địa điểm: Phòng hội thảo G2 Nhà 10 trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nhà trường trân trọng kính mời Quý vị viết bài cho Hội thảo. Bài viết có dung lượng khoảng 7 - 15 trang đánh máy, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, ghi rõ tên tác giả, đơn vị công tác và số điện thoại liên hệ, xin được gửi về Ban Thư ký Hội thảo (cho TS. Trịnh Mai Vân, email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , đt 0903261111trước ngày 02 tháng 5 năm 2015.

Nội dung chủ đề viết bài được gửi kèm giấy mời này.

Trân trọng cảm ơn!

Nội dung chủ đề của Hội thảo xin xem tại đây 

THÔNG TƯ 47/2014/TT-BGDĐT QUY ĐỊNH GIỜ CHUẨN GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 17 Tháng 5 2016

THÔNG TƯ

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

___________________________________

 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, bao gồm: Nhiệm vụ của các chức danh giảng viên; quy định về thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

2. Thông tư này áp dụng đối với giảng viên tại các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học, trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Mục đích

1. Làm căn cứ để thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học phân công, bố trí, sử dụng, nâng cao chất lượng và hiệu quả lao động đối với giảng viên.

2. Làm căn cứ để các cơ quan quản lý giáo dục kiểm tra, thẩm định, đánh giá, xây dựng chính sách, chương trình đào tạo và bồi dưỡng giảng viên.

3. Làm cơ sở để giảng viên xây dựng kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Làm cơ sở để thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học đánh giá, xếp loại giảng viên hằng năm và đảm bảo tính công khai, công bằng, dân chủ trong việc thực hiện chế độ, chính sách, quyền và nghĩa vụ của giảng viên.

Điều 3. Nhiệm vụ của các chức danh giảng viên

1. Nhiệm vụ của các chức danh giảng viên thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

2. Giảng viên có chức danh phó giáo sư, giáo sư ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của giảng viên quy định tại Khoản 1 Điều này còn phải thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.


 

DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ DO TRƯỜNG ĐHKT QUẢN LÝ NĂM 2015

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 17 Tháng 5 2016

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động KHCN hằng năm, trong năm 2015 Trường Đại học Kinh tế đã có 11 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở do Trường quản lý được triển khai thực hiện. Cụ thể: (Danh mục được liệt kê dưới đây

TT

Cá nhân chủ trì/ mã số

Tổ chức chủ trì

(Khoa)

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí được duyệt (triệu)

1.

ThS. Vũ Hà Tuấn Anh

T2015-04-49

Thống kê - Tin học

Xây dựng hệ thống tư vấn chọn học phần tín chỉ cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

2015

15

2.

 

Nguyễn Duy Cường

T2015-04-50

Lý luận Chính trị

Giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng giai đoạn hiên nay

2015

10

3.

ThS. Lê Đắc Anh Khiêm

T2015-04-51

Tài chính

Các yếu tố tác động đến hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh: nghiên cứu thị trường Ấn Độ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

2015

10

4.

ThS. Nguyễn Doanh Khôi

T2015-04-52

Kinh tế

Đánh giá tính bền vững của nợ côngViệtNam

2015

10

5.

ThS. Nguyễn Trường Minh

T2015-04-53

Kinh tế

Đánh giámức độảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô đến năng xuất tổng hợp(TEP)của cácdoanhnghiệp công nghiệptrong khu vực duyên hải miềnTrungthời kì (2005-2015)

2015

10

Phan Minh Phước

T2015-04-54

Quản trị Kinh doanh

Nghiên cứu tác động của bên kiểm định tới thị trường thông tin không hoàn hảo (Thị trường Lemon): Ứng dụng trong mô phỏng thị trường Yến sào tại Việt Nam

2015

10

7.

ThS. Lê Thị Trúc Loan

T2015-04-55

Kế toán

Nghiên cứu về mức độ công bố thông tin rủi ro trong báo cáo thường niên của các doanh nghiệp dầu khí niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

2015

10

8.

ThS. Nguyễn Trần Thuần

T2015-04-56

Ngân hàng

Nghiên cứu tác động của kênh tài trợ vốn phi chính thức đếnhộ gia đình kinh doanh tại tỉnh Quảng Trị

2015

10

9.

ThS. Trần Trung

T2015-04-57

Luật

Nghiên cứu nguyên nhân ảnh hưởng đến việc tồn đọng trong thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và giải pháp hoàn thiện

2015

10

10.

ThS. Lưu Thị Mai Thanh

T2015-04-58

Lý luận Chính trị

Nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên Đại học Đà Nẵng qua giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Khảo sát thực tế ở các trường thành viên)

2015

10

11.

ThS. Phan Đình Vấn

T2015-04-59

Thống kê - Tin học

Xây dựng hệ thống quản lý y tế tạiTrường Đại học Kinh tế,Đại học Đà Nẵng

2015

15

 


 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 206

Lượt truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay104
mod_vvisit_counterHôm qua1685
Tổng lượng truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Liên kết :

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường học
Trang thông tin đại chúng
Các Sở GD - ĐT
Các website khác