TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ SỐ 3 (01) - 2015

 

1 Dynamic Capabilities- New approach to Sustainable Development
Năng lực cạnh tranh động- cách tiếp cận mới để phát triển bền vững
Tác giả:TS. Nguyễn Phúc Nguyên Trang: 1
2 A framework for economic analysis of adaptation strategies to climate change
Khuôn khổ phân tích kinh tế cho chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu
Tác giả:GV.TS. Trương Hồng Trình Trang: 11
3 The impacts of gender inequality on economic growth in Danang City
Ảnh hưởng của bất bình đẳng giới đến tăng trưởng kinh tế tại thành phố Đà Nẵng
Tác giả:ThS. Trần Thị Phượng Trang: 19
4 Promoting The Role of Business Associations in Linkages to Improve Efficiency Business Small and Medium Enterprises in Kon Tum Province
Phát huy vai trò của hiệp hội doanh nghiệp trong việc liên kết nâng cao hiệu quả kinh doanh các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tác giả:Nguyễn Thị Minh Chi,Võ Thị Phương Trang: 36
5 Research on the current application of information technology in public hospitals
Nghiên cứu thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán tại các bệnh viện công
Tác giả:GV.TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh Trang: 47
6 A study on the effects of climate change on the energy consumption of fishermen community at Tamgiang-Cauhai lagoon.
Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên việc sử dụng năng lượng ở cộng đồng ngư dân đầm phá Tam Giang- Cầu Hai
Tác giả:ThS. Nguyễn Minh Kỳ Trang: 53
7 Applying neural network and logistic regression model to the credit risk evaluation of commercial banks in Da Nang
Ứng dụng mô hình nơ-ron nhân tạo và hồi quy logistic trong đánh giá rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả:TS. Đinh Bảo Ngọc,Trần Đức Nguyên Chương Trang: 60
8 Current state of employing simulation method in business administration education at University Of Economics - University Of Danang
Nghiên cứu thực trạng triển khai phương pháp mô phỏng trong đào tạo ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng
Tác giả:ThS. Bùi Trung Hiệp Trang: 69
9 The affect of electronic word of mouth on brand image: An empirical study in Vietnamese market
Ảnh hưởng của truyền miệng điện tử đến hình ảnh thương hiệu: nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường Việt Nam
Tác giả:TS. Võ Quang Trí Trang: 76
10 The effect of social marketing communications: A perspective from relationship marketing theory
Tác động của truyền thông marketing xã hội: Góc nhìn từ lý thuyết marketing quan hệ
Tác giả:ThS. Trần Triệu Khải Trang: 86
11 Building an University Entrance Consultant System at Danang University of Economics – the University of Danang
Xây dựng hệ thống tư vấn tuyển sinh đại học tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Tác giả:ThS. Nguyễn Văn Chức Trang: 100